children hands in colors. Summer photo. Selective focus.
Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ

Aktualności

Nowości i Ogloszenia

Kalendarz

Daty i wydarzenia

Zapisy

Formularz rejestracyjny

Opłaty

Opłaty za szkołę

Statut Polskiej Szkoły Sobotniej im. Pana Kleksa w Accrington

Art. I. Cele działalności szkoły.

1. Celem szkoły jest nauczanie i wychowanie ojczyste oraz wpojenie dzieciom i młodzieży uczuć narodowych i patriotycznych.
2. Współpraca szkoły z rodzicami pomaga w osiągnięciu zamierzonych celów.
3. Dla osiągniecia powyższych celów należy:
a) pomagać rodzicom w wychowaniu ojczystym dzieci w domu,
b) organizować systematyczne nauczanie w szkole,
c) zorganizować przy szkole bibliotekę polską,
d) zapewnić dzieciom i młodzieży udział w uroczystościach związanych z tradycją i kulturą polską,
e) utrzymywać kontakt ze szkołami polskimi, zachęcając dzieci i młodzież do korespondowania między sobą w języku ojczystym.

Art. II. Organizacja szkoły.

1. Rok szkolny rozpoczyna się w miarę możliwości w drugą sobotę września i kończy na początku lipca.
2. Rok szkolny dzieli się na 3 okresy:
a) od września do Bożego Narodzenia,
b) od pierwszej soboty stycznia do soboty przed Niedzielą Palmową,
c) od drugiej soboty po Wielkanocy do końca roku szkolnego.
3. Rok szkolny należy kończyć uroczystą galą, urządzając przedstawienia i występy w wykonaniu dzieci.
4. Kierownikiem szkoły powinien być nauczyciel o pełnych kwalifikacjach z doświadczeniem w pracy pedagogicznej.
5. Kierownik szkoły w miarę potrzeby hospituje lekcje nauczycieli, zwołuje zebrania Rady Pedagogicznej i jest jej przewodniczącym.
6. W zebraniach Rady Pedagogicznej uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący w szkole.
7. W wyjątkowych przypadkach kierownik szkoły może zaprosić na posiedzenie Rady Pedagogicznej przedstawiciela Rady Rodziców.
Udział przedstawiciela Rady Rodziców ma charakter wyłącznie informacyjny, przy czym może on przedstawić pewne sprawy specjalne i przedyskutować je z Radą Pedagogiczną.
8. Rada Pedagogiczna szkoły na wniosek kierownika szkoły:
a) ustala materiał nauczania w oparciu o program dla poszczególnych klas oraz organizację roku szkolnego, podział pracy nauczycielskiej i wychowawczej w szkole,
b) ustala program wychowania,
c) zgłasza wnioski o pomocach szkolnych do Rady Rodziców,
d) przeprowadza selekcje i klasyfikacje uczniów,
e) decyduje o przenoszeniu uczniów z jednego poziomu na drugi,
f) projektuje imprezy dla dzieci, obchody i uroczystości,
g) decyduje w sprawach wydawania zaświadczeń i świadectw szkolnych.
9. Nauczycielami w szkole są:
a) nauczyciele o pełnych kwalifikacjach zawodowych,
b) w wyjątkowych sytuacjach osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych.
10. Nauczyciele nieposiadający przygotowania zawodowego winni w miarę możliwości przejść przez przygotowawczy kurs pedagogiczny względnie zdobyć niezbędne wiadomości przez samokształcenie. Obowiązkiem nauczycieli niewykwalifikowanych jest zwracać się we wszystkich trudnościach w nauczaniu do kierownika szkoły lub nauczyciela wykwalifikowanego.
11. Nauczyciel niewykwalifikowany otrzymuje status asystenta.
12. Do wyłacznej kompetencji nauczyciela należy:
a) organizacja nauczania w klasie,
b) dobór metod nauczania i realizowanie programu nauczania.

Art. III. Środki finansowe szkoły.

1. Budżet szkoły opiera sie na:
a) środkach zdobytych przez szkołę: dotacje organizacji i instytucji, dochody z imprez urządzanych przez szkołę, dochody ze zbiórek organizowanych wsród społeczeństwa, darowizny osób fizycznych i prawnych,
b) opłatach wnoszonych przez rodziców.
2. Wysokość opłat ustala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców.
3. Budżet szkolny winien być tak opracowany, aby koszty wynagrodzenia nauczycieli, wynajmu lokalu szkolnego, utrzymania czystości w szkole były pokrywane z opłat rodziców. Środki pozyskane przez szkołę winny być przeznaczone na zakup pomocy szkolnych, książek do biblioteki, na fachowe podręczniki dla nauczycieli.
4. Budżet szkoły winien uwzględniać następujące wydatki:
a) wynagrodzenie nauczycieli,
b) koszt dzierżawy lokalu,
c) pomoce szkolne,
d) zakup książek do biblioteki,
e) formularze, zaświadczenia, świadectwa szkolne.
5. Funduszem szkolnym zarządza Rada Pedagogiczna.

Art. IV. Koło Rodziców i Rada Rodziców.

1. Członkami Koła Rodziców są wszyscy rodzice dzieci uczęszczających do szkoły.
2. Zebrania Koła Rodziców zwoływane są w miarę potrzeby na wniosek kierownika szkoły.
3.Do zadań Koła Rodziców należy:
a) pomoc w zbieraniu opłat za szkołę, jeżeli zwróci się o to Rada Pedagogiczna,
b) współpraca ze szkołą w wychowaniu ojczystym dzieci,
c) odbywanie na wniosek kierownika szkoły periodycznych zebrań z nauczycielstwem w celu omówienia postępów w nauce i zachowaniu się dzieci oraz przedyskutowania wskazówek wychowawczych udzielanych przez nauczycieli względnie kierownika szkoły,
d) organizowanie z Radą Pedagogiczną imprez na potrzeby szkoły, zabaw i przedstawień dla dzieci.
4. Pracami Koła Rodziców kieruje Rada Rodziców wybrana na zebraniu Koła Rodziców.
5. Rada Rodziców składa sie z 2-4 członków, wśród nich przewodniczącego, zastępcy, sekretarza, skarbnika.
6. Koło Rodziców rządzi się własnym regulaminem, który nie może być sprzeczny z przepisami niniejszego statutu.
7. Rada Rodziców uczestniczy w ustalaniu wysokości opłat za szkołę.

Art. V. Przepisy końcowe.

1. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2007r.