children hands in colors. Summer photo. Selective focus.
Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ

Aktualności

Nowości i Ogloszenia

Kalendarz

Daty i wydarzenia

Zapisy

Formularz rejestracyjny

Opłaty

Opłaty za szkołę

Bezpieczeństwo dzieci w Polskiej Szkole Sobotniej im. Pana Kleksa w Accrington

Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington jest szkołą prowadzoną przez wolontariuszy. Posyłanie do niej dzieci jest dobrowolne, a zajęcia prowadzone przez szkołę są zajęciami dodatkowymi, które uzupełniają wiedzę dziecka w zakresie przedmiotów ojczystych. Każde dziecko uczęszczające do szkoły musi być zarejestrowane, a rodzice muszą zaakceptować obowiązujący regulamin i zasady jakimi placówka kieruje się w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Rodzice są także zobowiązani do uiszczania opłat za szkołę, których wysokość i termin zapłaty uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców.

Procedury dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Wszyscy pracownicy szkoły są odpowiedzialni za jej bezpieczeństwo, dlatego też powinni upewnić się, że szkoła jest miejscem bezpiecznym dla nich samych, dzieci, rodziców oraz gości. Dzieci powinny przyswoić procedury postępowania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Oczekuje się od nich wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny (w zależności od wieku i zrozumienia zagadnień dotyczących bezpieczeństwa). Wszelkie zachowania dzieci narażające na niebezpieczeństwo innych uczniów oraz siebie samych są surowo zabronione.
Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington promuje zdrowy tryb życia oraz wysoki standard higieny.

Pożywienie
– Wszelkie przekąski dostarczane dzieciom są zgodne z wymaganiami diety dziecięcej
– W przypadku przygotowywania dań na zajęciach praktycznych przez dzieci, dorośli
starają się poszerzać ich wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania

Higiena
Przez cały czas trwania zajęć szkolnych utrzymane będą wysokie standardy higieny
– Ręce są myte po skorzystaniu z toalety oraz przed jedzeniem lub dotknięciem jakiegokolwiek pożywienia
– Śmieci są właściwie rozdysponowane
– Chusteczki są dostępne dla dzieci w przypadku konieczności oczyszczenia nosa
– Wszelkie zanieczyszczenia są natychmiast usuwane przy użyciu gumowych rękawic
– Zanieczyszczone części garderoby są zwijany w polietylenowe torebki
– Środki czyszczące nie są trzymane w zasięgu dzieci

Zabawy na zewnątrz
Dzieciom należy zapewnić jak najwięcej możliwości aktywności na zewnątrz. Drzwi muszą być zamknięte przez cały czas, tak aby dzieci nie mogły wyjść z budynku bez nadzoru osoby dorosłej. Goście wpuszczani będą jedynie poprzez główne drzwi szkoły.

Wypadki i choroby
– Szkoła posiada apteczkę ze sprzętem niezbędnym do udzielenia pierwszej pomocy, która jest przechowywana na terenie szkoły i regularnie sprawdzana i uzupełniana.
Apteczka pierwszej pomocy znajduje się u głównego nauczyciela odpowiedzialnego za udzielanie pierwszej pomocy
– Wykwalifikowany ratownik przebywa na terenie szkoły w czasie zajęć.
– Wszelkie wypadki są zapisywane w księdze wypadków
– Szkoła nie ma dostępu do lekarstw. W przypadku choroby dziecko powinno być zatrzymane w domu, a szkoła poinformowana.
– W przypadku zachorowania dziecka nauczyciel zadzwoni na numer podany w formularzu rejestracyjnym, aby poinformować rodzica i zorganizować zabranie dziecka do domu.
– W przypadku zdarzeń wymagających wezwania pogotowia personel szkoły niezwłocznie skontaktuje się z numerem kontaktowym podanym na formularzu rejestracyjnym. Główny nauczyciel odpowiedzialny na udzielanie pierwszej pomocy będzie towarzyszył dziecku w drodze do szpitala w karetce jeśli będzie to konieczne

Leki
Personel szkoły nie dysponuje lekami.

Nadzór
– Obecność jest sprawdzana na początku zajęć
– Dzieci są nadzorowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku
– Wszelkie wyposażenie oraz zabawki są regularnie sprawdzane przez pracowników szkoły w celu upewnienia się o ich bezpieczeństwie Papierosy, alkohol, narkotyki
– Palenie i posiadanie papierosów oraz picie i posiadanie alkoholu nie jest dozwolone na terenie szkoły
– Narkotyki, lekarstwa, które można nabyć bez recepty oraz używki jakiegokolwiek rodzaju są niedozwolone na terenie szkoły. Dyrektor szkoły może całkowicie wykluczyć ze szkoły dziecko, które zażywa lub sprzedaje arkotyki, nawet jeśli zdarzyło się to po raz pierwszy.

Gorące napoje
– Ciepłe napoje mogą czasami być dostępne w czasie długiej przerwy. Napoje mogą być podawane do stolików przez dorosłych, podczas gdy dzieci siedzą przy stolikach
– Żadne gorące napoje nie mogą być pozostawione w zasięgu dzieci.

Przywożenie i odbiór dzieci
– Dzieci poniżej 11 roku życia powinny być przyprowadzane do szkoły pod opieką osoby dorosłej. Rodzice lub osoba upoważniona przez rodzica jest odpowiedzialna za bezpieczne przybycie dziecka do szkoły oraz za pewnienie się, że dziecko znajduje się w szkole. Rodzice pozostają odpowiedzialni za dziecko do czasu rozpoczęcia zajęć o godzinie 9.00
– Dzieci musza być odebrane przez ich rodziców, chyba że upoważnią innego dorosłego do odbioru dziecka. Rodzic jest odpowiedzialny za powiadomienie nauczyciela o nazwisku upoważnionej osoby. Dzieci powyżej 11 roku życia mogą samodzielnie podróżować, opuszczać teren szkoły bez dorosłego, chyba że rodzice, po uprzednim powiadomieniu szkoły, nie wyrażają na to zgody. Dzieci powinny być odbierane ze szkoły punktualnie o godzinie 13.00. W przypadku kiedy rodzic przewiduje spóźnienie, jest on zobowiązany do poinformowania o tym szkoły, telefonując na numer szkoły. W takim wypadku pozostaje odpowiedzialnością rodzica zabezpieczenie odbioru dziecka przez inna osobą do tego upoważnioną. Jeśli szkoła nie otrzyma informacji o możliwości spóźnienia rodzica, nauczyciel bądź dyrektor szkoły będzie starał się skontaktować telefonicznie z rodzicem. W przypadku gdy kontakt z rodzicem jest niemożliwy, nauczyciel bądź dyrektor będą kontaktowali się z osobami, których numery zostały podane w formularzu rejestracyjnym. W przypadku gdy nie będzie można skontaktować się z żadną z wyżej wymienionych osób, nauczyciel bądź dyrektor mogą skontaktować się z policją w celu uzyskania porady lub pomocy.

Nieobecność
Uczęszczanie do Polskiej Szkoły jest dobrowolne i nie ma ustawowego obowiązku posyłania do niej dzieci. Jednakże należy poinformować szkołę o nieobecności dziecka lub o decyzji wycofania dziecka ze szkoły. W przypadku kiedy dziecko jest nieobecne w szkole i jeśli powstaną obawy o bezpieczeństwo dziecka, szkoła będzie kontaktowała się z rodzicami. Jeśli będzie to konieczne, szkoła może poinformować o swoich obawach odpowiedni urząd.

Rejestracja dziecka i zgoda na fotografowanie
Aby zapisać dziecko do szkoły, rodzice muszą wypełnić formularz rejestracyjny wraz z danymi dziecka i opiekunów. Formularz stanowi część wymagań prawnych niezbędnych dla bezpiecznego funkcjonowania szkoły. Dane te są tajne i nie są używane przez Szkołę do innych celów. Szkoła będzie ubiegała się o zgodę rodziców na robienie dzieciom zdjęć i na nagrywanie filmów podczas zajęć lub uroczystości szkolnych oraz na publikowanie ich w
Internecie i na materiałach dotyczących Szkoły (ulotki, plakaty itp.)

Ochrona dziecka
Personel powinien być przygotowany na możliwość wystąpienia wykorzystywania dziecka.
– Wszystkie zarzuty lub doniesienia o wykorzystywaniu traktowane są z wyczuciem i brane poważnie.
– Jeśli dziecko ujawni fakty, które mogłyby wskazywać wykorzystywanie – fizyczne, seksualne lub emocjonalne, proszę poinformować natychmiast dyrektor
– Jeśli dyrektor nie jest dostępny, proszę nie wahać się skontaktować ze służbami socjalnymi (Social Services Directorate)
– Należy pamiętać, że sprawy dotyczące ochrony dziecka są ściśle tajne. W przypadku stwierdzenia, że dziecko jest przekonane, że mówi prawdę, należy uświadomnoić dziecko, że dla jego bezpieczeństwa przekazane informacje będą musiały być przekazane dalej.
– Raport z datą i podpisami powinien być sporządzony przed zakończeniem zajęć i opuszczeniem szkoły.

Procedury dotyczące zachowania dzieci i dyscypliny
Aby zapewnić bezpieczne i szczęśliwe środowisko dla wszystkich zachęcamy zarówno dorosłych, jak i dzieci do poprawnego zachowywania się. Personel powinien być dla dzieci wzorem do naśladowania.
Regularnie odbywać się będą dyskusje z dziećmi na temat zachowania. Rodzice powinni być zaznajomieni z procedurami dotyczącymi zachowania dziecka i dyscypliny. Personel jest wstępnie odpowiedzialny za radzenie sobie z nieodpowiednim zachowaniem. W razie złego zachowania dziecka personel rozważy następujące czynności:
– upomnienie ustne (tłumaczenie i wyjaśnienie),
– wyrażanie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka,
– czasowe odebranie przydzielonej funkcji,
– chwilowe odsunięcie dziecka od zabawy
– w razie konieczności odseparowanie na pewien czas z zajęć pod nadzorem nauczyciela. Dziecku będzie wyjaśnione, dlaczego jego zachowanie nie jest stosowne oraz powody wyznaczenia kary. Dziecku należy wyjaśnić, że to nie dziecko jest złe, tylko sposób w jaki się zachowuje.
Nauczyciel informuje rodziców, jeśli ich dziecko zostało zdyscyplinowane podczas zajęć. Rodzice mogą zostać poproszeni o przedyskutowanie dalszych działań w stosunku do dziecka w razie pojawienia się kolejnych przypadków złego zachowania.
Tylko poważne incydenty będą odnotowane w książce incydentów.
Jeśli nieodpowiednie zachowanie dziecka naraża inne dzieci lub utrudnia prowadzenie zajęć, w ostateczności jeśli dziecko nie zastosuje się do poleceń, dyrektor (w formie pisemnej) poinformuje, że dziecko nie może kontynuować nauki w szkole.
W żadnym wypadku dziecku nie można wymierzać kar cielesnych (klapsy, potrząsanie itp.).
Użycie fizycznej siły dopuszczalne jest tylko w razie nagłego wypadku, żeby zapobiec obrażeniom zarówno dziecka, jak i innych dzieci lub dorosłych, lub żeby zapobiec poważnym zniszczeniom mienia. Nauczyciel powinien również unikać krzyczenia na dzieci, jedynie dopuszczalnie, żeby uniknąć poważnego wypadku.