children hands in colors. Summer photo. Selective focus.
Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ

Aktualności

Nowości i Ogloszenia

Kalendarz

Daty i wydarzenia

Zapisy

Formularz rejestracyjny

Opłaty

Opłaty za szkołę

Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington jest szkołą prowadzoną przez wolontariuszy. Posyłanie do niej dzieci jest dobrowolne, a zajęcia prowadzone przez szkołę są zajęciami dodatkowymi, które uzupełniają wiedzę dziecka w zakresie przedmiotów ojczystych. Każde dziecko uczęszczające do szkoły musi być zarejestrowane, a rodzice muszą zaakceptować obowiązujący regulamin i zasady, jakimi placówka kieruje się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Rodzice są także zobowiązani do uiszczania opłat za szkołę, których wysokość i termin zapłaty uchwala Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców.

Polska Szkoła Sobotnia w Accrington rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2007 roku. W Wielkiej Brytanii istnieje obecnie ponad 100 polskich szkół sobotnich, w których dzieci mogą uczyć się języka polskiego. Polskie szkoły w Wielkiej Brytanii są instytucjami niezależnymi, nie podlegają żadnej organizacji rządowej, nie są też przez nikogo finansowane. Patronat nad nimi sprawuje Polska Macierz Szkolna z siedzibą w Londynie. Więcej informacji na temat Polskiej Macierzy Szkolnej na stronie www.polskamacierz.org

Czego dzieci uczą się w naszej szkole?

Polska Szkoła Sobotnia w Accrington jest szkołą przedmiotów ojczystych, co oznacza, że dzieci uczą się języka polskiego, historii i geografii Polski. Chętni mogą także uczęszczać na lekcje religii prowadzone przez siostrę zakonną i księdza. Więcej w dziale CZEGO UCZYMY.

Jak wygląda program nauczania?

Program jest oparty na podręcznikach, z których uczą się dzieci w szkołach w Polsce. Został opracowany przez naszych nauczycieli specjalnie na potrzeby szkoły i naszych uczniów.

Czy szkoła przgotowuje uczniów do egzaminów z języka polskiego?

Tak. Polska Szkoła w Accrington od początku swego istnienia przygotowuje uczniów do egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomie GCSE (odpowiednik egzaminu gimnazjalnego) oraz na poziomie A-level (odpowiednik matury). Uczniowie zdają egzaminy w swoich angielskich szkołach.

Kim są nauczyciele?

Nauczyciele posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz doświadczenie. Dzięki temu rodzice mogą czuć się bezpiecznie, zostawiając swe pociechy w naszej szkole. Są Polakami, którzy do Wielkiej Brytanii przyjechali po 2004 roku. Znają doskonale język polski, mają prawidłowy akcent. Polska to także dla nich kraj ojczysty, w którym się wychowali, znają więc kulturę, tradycje i zwyczaje naszego kraju. Dzięki temu mogą przekazać Waszym dzieciom prawdziwą wiedzę o Polsce, bo poznawali ten kraj mieszkając w nim przez długi czas. W szkole pracują też asystenci – głównie w grupach przedszkolnych, które są najbardziej liczne. Ich zadaniem jest pomoc nauczycielom w prowadzeniu zajęć z maluchami. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych nauczycielach, zobacz tutaj i asystentach, zobacz tutaj.

Gdzie odbywają się zajęcia?

Nasze zajęcia odbywają się w szkole, w której na co dzień uczą się dzieci. Dzięki temu posiadamy doskonałe warunki do nauki: odpowiednie stoliki, krzesła, tablice, projektory, internet, duża sala gimnastyczna, boisko.

Ile lat musi mieć dziecko, by mogło uczęszczać na zajęcia?

W naszej szkole istnieją grupy przedszkolne dla dzieci od 2 do 5 roku życia, wszystkie klasy szkoły podstawowej. Zapraszamy więc wszystkie dzieci oraz młodzież, by wspólnie z rówieśnikami mogli poznawać piękno polskiego języka, literatury, polskiej kultury i tradycji.

Jak kupić podręczniki?

Uczniom klas 1-8 oraz grupom przedszkolnym podręczniki i ćwiczenia kupują rodzice. Przed rozpoczęciem roku szkolnego istnieje możliwość zakupu podręczników za pośrednictwem szkoły.

Jak sprawdzamy wiedzę uczniów?

Po zakończeniu każdego semestru sprawdzamy zdobytą przez uczniów wiedzę. Dzięki temu nauczyciele wiedzą, jakie są bieżące potrzeby dzieci, a rodzice mogą zobaczyć, jakie postępy w nauce poczyniły ich pociechy.

W naszej szkole nie stawiamy ocen za poszczególne osiągnięcia, zadania domowe czy odpowiedzi. Chcemy, by dzieciom radość sprawiała nauka języka polskiego, nie zaś rywalizacja o oceny. Wiedzę sprawdzamy poprzez testy, które odbywają się raz na semestr. Sprawdziany wiedzy są oceniane na punkty, które są przeliczane na procenty, a te dają oceny wg następujących kryteriów

95% i więcej – celujący (6)

85% – 94% – bardzo dobry (5)

71% – 84% – dobry (4)

58% – 70% – dostateczny (3)

45% – 57% – dopuszczający (2)

poniżej 45% – niedostateczny (1)

Na zakończenie roku szkolnego uczniom wręczamy świadectwa z oceną, która jest średnią wyciągniętą z ocen zdobytych na trzech semestralnych sprawdzianach. Najlepsi otrzymują dyplomy i nagrody książkowe.

W każdym semestrze przyznajemy też oceny z zachowania. Uczniowie mogą zdobyć ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą, poprawną, nieodpowiednią i naganną.

Czy szkoła posiada bibliotekę?

Tak. Uczniowie mają stały dostęp do szkolnej biblioteki. Z jej zasobów korzystać mogą również dorośli.

Co jeszcze dzieje się w szkole?

Obok nauki dzieci mają kontakt z polską kulturą i polskimi tradycjami. Szkoła organizuje akademie np. z okazji Dnia Odzyskania Niepodległości czy 3-go Maja. Celebrujemy andrzejki, mikołajki, Tłusty Czwartek, Dzień Matki. Organizujemy szkolne spotkania z okazji świąt, zabawy taneczne, konkursy, wycieczki, zapraszamy do szkoły ciekawe osoby. Dodatkowo bierzemy udział w rozmaitych projektach i rozwijamy współpracę ze szkołami i specjalistami:

1. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ W POLSCE – we wrześniu 2014 roku nasza szkoła przystąpiła do projektu o nazwie “Polska Ojczyzna Jana Pawła II”. Jego autorami są Katolicki Uniwersytet Lubelski (Instytut Historii) oraz Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana w Lublinie, założone w 2006 roku przez pracowników naukowych KUL. Projekt skupia się na kształceniu polskiej młodzieży w zakresie przedmiotów ojczystych, którymi są: język polski, historia, wiedza o Polsce współczesnej, religia, przyroda ojczysta i dziedzictwo polskiej kultury. Celem projektu jest utrwalenie znajomości języka polskiego i ugruntowanie wiedzy na temat historii i kultury polskiej. Zakładany efekt programu to utrwalenie poczucia polskiej tożsamości i dumy narodowej. Uczestnikami projektu są najstarsi uczniowie szkoły. Dzięki współpracy z Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskim gimnazjaliści z Polskiej Szkoły w Accrington nie tylko otrzymują polskie świadectwa. Posiadają też legitymacje uczniowskie, realizują spotkania w ramach wymiany międzyszkolnej, a każdego roku szkolnego biorą udział w zajęciach przygotowanych przez prof. Jacka Gołębiowskiego i dr Pawła Sieradzkiego.

2. KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE – w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 13.00-14.00 bezpłatnych konsultacji logopedycznych udziela logopeda mgr Magdalena Walecka (www.elogopeda.com).

3. TRENINGI PIŁKARSKIE

4. CZYTAJĄCA SZKOŁA – Wiemy, jak ważne jest czytanie dzieciom – i małym, i dużym. Dlatego wspomagamy rodziców w codziennym czytaniu dzieciom książek. Polska Szkoła Sobotnia w Accrington, jako jedna z pierwszych poza granicami Polski, przystąpiła do programu “Czytające szkoły” realizowanego przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom (www.calapolskaczytadzieciom.pl). W każdą sobotę zajęcia w każdej grupie rozpoczynają się od 10-minutowego czytania fragmentu książki przez nauczyciela lub rodzica. Wszystkich rodziców zapraszamy do włączenia się w tę akcję. Chętni mogą umawiać się z nauczycielami na konkretne terminy.

5. DODATKOWE ATRACJE – oprócz zajęć lekcyjnych proponujemy naszym uczniom udział w organizowanych przez nas wydarzeniach, do których należą m. in.: spektakle teatralne proponowane przez Teatr Pinokio (www.pinokiosacz.pl), kolonie i zimowiska organizowane przez Gramydladzieci.com (www.gramydladzieci.com), warsztaty taneczne Slavica Dance, promujące nowoczesne formy ruchu polączone z krokami polskich tańców ludowych (www.slavicadance.com), udział w konkursach międzyszkonych, warsztatach przygotowujących do egzaminów z języka polskiego, wyjazdach edukacyjnych.

Jak szkoła pozyskuje środki finansowe?

Szkoły polskie na terenie Wielkiej Brytanii nie są finansowane przez żadne instytucje i organizacje. Wszystkie środki szkoła musi zdobyć sama. Za naukę dzieci płacą rodzice. By jednak koszty te nie były zbyt duże, staramy się o dotacje od różnych firm. Być może znajdzie się więcej osób, które mogłyby nam pomóc w jakikolwiek sposób. Szkoła potrzebuje nie tylko pieniędzy, ale także pomocy naukowych, książek do szkolnej biblioteki, zabawek dla milusińskich. Jako szkoła pozyskujemy fundusze sprzedając polskie ciasta czy ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów szkoły, organizujemy wieczorki i zabawy.

Jeżeli macie inne propozycje, dajcie znać. Może wspólnym wysiłkiem uda się nam zasilić konto polskiej szkoły.