children hands in colors. Summer photo. Selective focus.
Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ

Aktualności

Nowości i Ogloszenia

Kalendarz

Daty i wydarzenia

Zapisy

Formularz rejestracyjny

Opłaty

Opłaty za szkołę

Polska Szkoła Sobotnia w Accrington realizuje programy nauczania odpowiednie dla każdej klasy, zgodnie z polskimi podręcznikami. Nasze zajęcia rozwijają i wzbogacają mowę dzieci, pogłębiają wiedzę o świecie, korzystnie wpływają na zdolności manualne i koordynację wzrokowo-ruchową, pomagają rozwijać umiejętności kalkulowania i rozwiązywania problemów, wzbogacają wyobraźnię i kreatywność, mają wpływ na rozwój personalny, socjalny i emocjonalny uczniów. 

GRUPY PRZEDSZKOLNE

Dzieci w grupach przedszkolnych uczestniczą we wspólnej zabawie i śpiewaniu piosenek, a także realizują programy przeznaczone dla dzieci w danym wieku, korzystając z podręczników przeznaczonych dla 3-latków, 4-latków i zerówki. Omawiają wiele tematów, które wzbogacają ich wiedzę o świecie oraz słownictwo. Poznają mnóstwo tradycyjnych zabaw i piosenek: “Baloniku nasz malutki”, “Kółko graniaste”, “Stary niedźwiedź”, “Mam chusteczkę haftowaną”, “Raz, dwa, trzy, czarownica patrzy”, “Jedzie pociąg z daleka”  i wiele innych. 

– 2-latki: poznają przedszkole, uczą się zasad wspólnej zabawy i biorą udział w zabawach ruchowych, przy muzyce i z chustą Klanzy. Słuchają opowiadań i bajek. Podejmują pierwsze próby malowania, rysowania, wyklejania, poznają piosenki i starają się je śpiewać. Omawiane tematy: Pory roku, Ptaki, Figury geometryczne, Higiena osobista, Teatr, Zwierzęta, Warzywa, Święta, Zwyczaje, Owady, Kolory, Łąka, Owoce.

– 3-latki: biorą udział w zabawach ruchowych, słuchowych, przy muzyce, z chustą Klanzy oraz ćwiczą mięśnie twarzy i języka. Słuchają bajek i wierszyków, opowiadają, uczą się wyklaskiwać sylabami różne wyrazy, uczą się liczyć, malują, rysują, wypychają, wydzierają, naklejają, lepią, Omawiane tematy: Bezpieczeństwo na drodze, Rodzina, Owoce, Warzywa, Pory roku, Zwierzęta, Święta i związane z nimi zwyczaje i tradycje, Ubrania, Poczta i listy, Kalendarz i zegar, Urodziny, Bajki i bajeczki, Karnawałowe zabawy, Dinozaury, Rośliny. 

– 4-latki: poznają figury geometryczne, rozpoczynają czytanie globalne, dzielą wyrazy na sylaby, sprawdzają jaką głoską się rozpoczynają, poznają litery i cyfry,  piszą po śladzie, mówią o zasadach kulturalnego zachowania się, poznają symbole Polski, rysują, malują, lepią, naklejają, wydzierają, biorą udział w zabawach ruchowych, słuchowych, muzycznych, słuchają opowiadań i wierszy, a także ćwiczą mięśnie twarzy i języka. Śpiewają piosenki i recytują wiersze. Omawiane tematy: Poznaję kolegów i otoczenie, Moja rodzina, Owoce i warzywa, Pory roku, Zasady ruchu drogowego, Domy ludzi i zwierząt, Przedstawiciele różnych zawodów (krawcowa, stomatolog), Urządzenia techniczne, Pojazdy, Moja ojczyzna, Ochrona środowiska, Zdrowie, Święta, Zwierzęta, Sport, Owady, Pogoda, Kolory. 

– Zerówka (5-latki):  dzielą wyrazy na sylaby, odnajdują miejsce głoski w wyrazach, piszą litery i wyrazy oraz pierwsze krótkie zdania. Podejmują próby czytania, liczą, doskonalą znajomość figur geometrycznych, poznają nazwy dni tygodnia i miesięcy. Przygotowują rączki do pisania, wykonując ćwiczenia w zeszycie grafomotorycznym, rysują, malują, lepią, budują dłuższe wypowiedzi ustne, gimnastykują oko, buzię i język.  Poznają hymn narodowy i symbole Polski, zapoznają się z mapą Polski i Europy, dowiadują się podstawowych informacji o Unii Europejskiej, Omawiają zasady zachowania w klasie, uczą się, jak przechodzić przez ulicę. Śpiewają piosenki, recytują wiersze, słuchają opowiadań, biorą udział w tradycyjnych zabawach. Omawiane tematy: Moja miejscowość, Środowisko, Segregowanie śmieci, Ekologia, Części ciała i zmysły, Higiena osobista, Pory roku, Zdrowie, Owoce i warzywa, Rodzina, Święta, Zwierzęta, Tradycje i zwyczaje, Bajki i baśnie, Karnawał, Dawne czasy, Dzień i noc, Kosmos, Przedstawiciele różnych zawodów (policjant, rolnik), Moja ojczyzna, Książki i biblioteka, Zwierzęta, Łąka i las, Kolory. 

SZKOŁA PODSTAWOWA 

– W klasie 1 dzieci uczą się pisać i czytać po polsku, poznają wszystkie polskie litery i dwuznaki, dowiadują się, czym jest głoska,  a czym sylaba, uczą się, jak układać wyrazy z liter i sylab, jak tworzyć zdania z wyrazów, jak zadawać pytania do zdań, jak czytać tekst ze zrozumieniem i odpowiadać pełnymi zdaniami na pytania, jak pisać plan wydarzeń. Poznają kolejność liter w alfabecie. Omawiają lektury (jedna na semestr). Uczą się nazw dni tygodnia, nazw miesięcy i pór roku. Przygotowują własnoręcznie pisane i ilustrowane książeczki, mają możliwość stworzenia własnego teatrzyku kukiełkowego. Śpiewają piosenki, recytują wiersze, słuchają opowiadań. Mówią o polskich tradycjach i zwyczajach. Poznają mapę Polski oraz utrwalają wiedzę o symbolach narodowych.  Ćwiczą spostrzegawczość, gimnastykują buzię oraz język, by poprawnie i wyraźnie mówić.  Poznają znaczenie trudnych wyrazów, np. ornitolog, kamrat czy astronom. Poznają sylwetki wybranych sławnych Polaków, np. Józef Piłsudski, Adam Małysz, i Europejczyków tj. Leonardo da Vinci czy Krzysztof Kolumb. 

– W klasie 2 doskonalą umiejętność pisania i czytania po polsku, poszerzają słownictwo,  poznają polską literaturę, podejmują pierwsze próby samodzielnego pisania krótkich tekstów, np. zaproszenie, list. Poznają pojęcia gramatyczne: rzeczownik, czasownik, przymiotnik, rodzaj męski, żeński, nijaki, liczba pojedyncza i liczba mnoga, czas przeszły teraźniejszy, przyszły, omawiają lektury (jedna na semestr). Uczą się zasad ortograficznych, układają wyrazy w porządku alfabetycznym, dowiadują się, czym jest rodzina wyrazów. Poznają przysłowia i związki frazeologiczne, czytają teksty ze zrozumieniem, doskonalą poprawną wymowę. Mają szansę poznać znaczenie trudnych słów. Uczą się wierszy i poprawnej recytacji. Mówią o polskich tradycjach i zwyczajach, zabytkach i miastach Polski, poznają historię hymnu narodowego. Wykonują makietę Biskupina i poznają historię początków państwa polskiego. 

– W klasie 3 uczniowie pogłębiają wiedzę z gramatyki poznaną w klasie 2, ćwiczą umiejętności ortograficzne, piszą już dłuższe wypowiedzi pisemne, wykorzystując umiejętność pisania zdań złożonych, poszerzają słownictwo,  uczestniczą w dyskusjach,  poznają polską literaturę, legendy, omawiają lektury (jedna na semestr). Mówią o roślinach uprawnych i o pracy rolników, poznają życie mieszkańców lasu, zasady łańcucha pokarmowego, poznają trzy stany skupienia wody, Dodatkowo uczą się poprawnie wskazywać kierunki świata, poznają kontynenty, państwa graniczące z Polską, znają położenie wybranych polskich miast i rzek na mapie. Poznają budowę ciała człowieka. Uczą się o polskich laureatach Nagrody Nobla, dowiadują się, co oznaczają pojęcia: prezydent, parlament, rząd, sejm. Pogłębiają także wiedzę o polskich tradycjach i zwyczajach oraz o świętach. 

– W klasie 4 istnieje już podział lekcji na zajęcia z języka polskiego, historii Polski i geografii Polski. Na lekcjach z języka polskiego dzieci uczą się, jak pisać charakterystykę osoby, opis przedmiotu, opis miejsca, opis postaci, opowiadanie, list, zaproszenie, plan wydarzeń. Poznają nowe pojęcia gramatyczne, np. podmiot, orzeczenie, równoważnik zdania. Wiedzą czym są wyrazy pokrewne, a czym synonimy. Dowiadują się, czym jest epitet, a czym metafora. Uczą się przypadków rzeczownika. Poznają różnicę między zdaniem pojedynczym a złożonym. Doskonalą ortografię i umiejętność czytania ze zrozumieniem. Omawiają lektury (jedna na semestr). Historia zabiera ich w świat dawnej Polski: uczą się, co to jest historia, dowiadują się, ile lat liczy wiek, a ile tysiąclecie, poznają źródła historyczne i mapy, dowiadują się na jakie regiony historyczno-geograficzne dzieli się Polska. Utrwalają wiedzę na temat świąt państwowych i symboli narodowych. Sprawdzają, jak powstało państwo polskie, jak żyli wówczas ludzie, jak powstawały grody i miasta, czym zajmowali się chłopi, czym mieszczanie, a czym rycerze. Korzystają z platformy edukacyjnej “Historia dla Polonii”. Dowiadują się wielu ciekawostek podczas lekcji geografii: co to jest skala mapy i mapa hipsometryczna, jak korzystać z planu miasta, gdzie leży Polska, gdzie leżą poszczególne kontynenty. Poznają podział administracyjny kraju i podział na regiony kulturowe. Dowiadują się, jakie są najstarsze miasta w Polsce, a jakie największe, co ciekawego można zobaczyć w Polsce i gdzie warto się wybrać, jakich Polska ma sąsiadów, jakie kraje leżą w Europie. 

– W klasie 5 na lekcjach języka polskiego zgłębiają polską literaturę, dowiadują się, co to są mity, poznają najbardziej znane postaci z mitologii i potrafią posługiwać się mitologicznmi związkami frazeologicznymi,  omawiają legendy, analizują wiersze, uczą się jak pisać opis postaci, ogłoszenie, streszczenie i sprawozdanie. Ponadto zajmują się zagadnieniami gramatyki i ortografii języka polskiego, dzięki czemu pogłębiają znajomość języka i mogą mówić i pisać poprawnie. Omawiają lektury (jedna na semestr). Na lekcjach historii omawiają początki państwa polskiego, poznają królów Polski z dynastii Piastów i Jagiellonów, dowiadują się, czym była Rzeczpospolita Obojga Narodów, jakie wojny Polska toczyła w XVII wieku, jak wyglądała Rzeczpospolita w  czasach ostatniego króla Polski i jak doszło do upadku kraju. Korzystają z platformy edukacyjnej “Historia dla Polonii”. Zajęcia z geografii Polski przybliżają im krajobrzy pojezierzy, nizin, wyżyn i gór polskich.

– W klasie 6 na języku polskim pogłębiają wiedzę z zakresu gramatyki i ortografii polskiej, poznają m. in. takie pojęcia jak: aforyzm, liryka, epika, dramat, narracja, didaskalia, rekwizyt, afisz. Uczą się pisać list oficjalny, wywiad, ocenę postaci, samoocenę, opis krajobrazu i obrazu, opowiadanie, reklamę, instrukcję. Dowiadują się, czym jest stereotyp. Poszerzają i utrwalają wiedzę o częściach mowy i częściach zdania. Uczą się znaczenia związków frazeologicznych pochodzących z Biblii, dowiadują się, jak wygląda fraszka, analizują wiersze polskich poetów, poznają literaturę fantastyczną i science fiction. Omawiają lektury (jedna na semestr). Na lekcjach historii zgłębiają wiedzę na temat Polski: od czasów upadku kraju w 1795, poprzez powstania narodowowyzwoleńcze, I wojnę światową, II Rzeczpospolitą, II wojnę światową i czasy PRL, aż po III Rzeczpospolitą i świat współczesny. Korzystają z platformy edukacyjnej “Historia dla Polonii”. Geografia Polski w klasie 6 skupia się na tematach związanych z polskimi rzekami i jeziorami, klimatem w Polsce, ptactwem Polski, surowcami naturalnymi spotykanymi w Polsce i rodzajami gleb.

– W klasie 7 – 

– W klasie 8 –