children hands in colors. Summer photo. Selective focus.
Polska Szkoła Sobotnia im. Pana Kleksa w Accrington
DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ

Aktualności

Nowości i Ogloszenia

Kalendarz

Daty i wydarzenia

Zapisy

Formularz rejestracyjny

Opłaty

Opłaty za szkołę

Regulamin Polskiej Szkoły Sobotniej im. Pana Kleksa w Accrington

1. Od uczniów Polskiej Szkoły Sobotniej w Accrington oczekuje się:
a) punktualnego i regularnego uczęszczania na lekcje,
b) systematyczności w nauce,
c) udziału w przedstawieniach i akademiach organizowanych przez szkołę,
d) szanowania siebie, nauczycieli, mienia społecznego i prywatnego,
e) posługiwania się językiem polskim w szkole i w domu.

2. Uczniom zabrania się:
a) wychodzenia poza teren szkoły w czasie lekcji i przerw,
b) biegania i hałasowania w szkole,
c) używania telefonów komórkowych,
d) przebywania w czasie przerw na korytarzach lub boisku bez nadzoru nauczyciela,
e) zaśmiecania szkoły,
f) przynoszenia do szkoły przedmiotów wartościowych. Szkoła nie ponosi też
odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez dzieci do szkoły np. przybory
szkolne, zabawki, ubrania itp,
g) wprowadzania zwierząt na teren szkoły,
h) palenia tytoniu, bądź używania nielegalnych używek.

3. Konsekwencją nieprzestrzegania regulaminu może być:
a) upomnienie przez nauczyciela,
b) upomnienie przez kierownika szkoły,
c) poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu ucznia,
d) wydalenie ze szkoły.

4. Rodzice zobowiązani są do:
a) systematycznego sprawdzania postępów ucznia,
b) pomagania w odrabianiu zadań domowych,
c) uczestniczenia w wywiadówkach szkolnych,
d) pisemnego usprawiedliwienia nieobecności i spóźnień,
e) dokonywania opłat szkolnych w wyznaczonym terminie. Za zwłokę będzie
pobierana dodatkowa opłata ₤10 (za każdy tydzień spóźnienia). Dzieci, których
rodzice zalegają z opłatą i wcześniej nie powiadomią kierownictwa szkoły, będą
zawieszone w czynnościach ucznia i ewentualnie skreślone z listy uczniów,
f) punktualnego posyłania bądź przyprowadzania ucznia do szkoły oraz odbierania
po zajęciach,
g) zapoznania swoich dzieci z regulaminem szkolnym i pomagania w jego
przestrzeganiu

5. Od rodziców oczekuje się:
a) regularnego posyłania dzieci do szkoły na sobotnie zajęcia
b) pomocy w organizowaniu wszelkich imprez szkolnych
c) umożliwienia dzieciom udziału w przedstawieniach i akademiach
Wszelkie koszty szkód spowodowanych przez ucznia będą ponoszone przez jego
rodziców lub opiekunów.